Posted on

Life imitates art (agile imitates Monty Python)